Welkom op Kinderboerderij De Hertenkamp Hilversum Geitjes knuffelen Herten Weide Pauwen

Privacybeleid


Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van belanghebbenden bij Stichting Kinderboerderij De Hertenkamp (hierna de stichting), gevestigd te Hilversum.

Toelichting: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, van kracht. In deze verordening zijn strikte regels vastgelegd waar we ons als stichting aan moeten houden.

Wij adviseren elke belanghebbende bij de stichting het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

Verantwoordelijke
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de verwerking van persoonsgegevens van (groepen van) belanghebbenden die bij de stichting betrokken zijn.
Definitie van belanghebbenden en gebruik van de persoonsgegevens
In het kader van de betrokkenheid bij de stichting worden de persoonsgegevens beheert en verwerkt van de volgende belanghebbenden:
- bestuurders;
- medewerkers;
- vrijwilligers;
- medewerkers met een dagbesteding bij de stichting;
- contactpersoon vrijwilliger of medewerker dagbesteding;
- donateurs;
- adoptanten;
- adverteerders;
- scholen en overige geïnteresseerden.

De stichting gebruikt de persoonsgegevens van genoemde belanghebbenden niet voor de verspreiding aan derden die geen betrokkenheid hebben bij de stichting, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

De stichting beheert en verwerkt de (personele) persoonsgegevens van de in sub 2.1. onder a, b, c, d en e, genoemde belanghebbenden in het kader van het (vrijwillig) dienstverband en de dagbesteding bij de stichting volgens de bij wet voorgeschreven wijze.

De stichting beheert en verwerkt de persoonsgegevens van de in sub 2.1., onder f, g, h en i, genoemde belanghebbenden voor het versturen van het infoblad "van, voor en door vrienden van de stichting" en het versturen van facturen, genoemd onder f, g en h.

Bewaartermijnen
De stichting gebruikt en bewaart de persoonsgegevens van de belanghebbende zo lang de belanghebbende geïnformeerd wil blijven over de stichting of voor zover de wet dat voorschrijft voor de in sub 2.1. onder a, b, c, d en e genoemde belanghebbenden.

Als de belanghebbende genoemd in sub 2.1. onder f, g, h en i, op enig moment mondeling of schriftelijk aangeeft dat de persoonsgegevens niet langer door de stichting beheert of verwerkt mogen blijven, worden deze per direct uit de lijsten verwijderd en vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
De bescherming over het beheer en de verwerking van uw persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de stichting.
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Indien en voor zover een algemene email wordt verzonden aan (een groep van) belanghebbenden, worden de geadresseerden uitsluitend opgenomen in de BCC ter voorkoming van onnodige verspreiding van emailadressen aan (andere) belanghebbenden en/of derden.

Uitzondering op sub 4.3. zijn (bestuur)stukken aan de belanghebbenden genoemd onder sub 2.1. onder a en b.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
U kunt per e-mail of schriftelijk een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen, dan wel een klacht indienen over het beheer van uw persoongegevens.

Indien uw een verzoek of klacht over uw persoonsgegevens wilt indienen, kunt u schriftelijk contact opnemen met het dagelijks bestuur via het secretariaat van de stichting, Witte Kruislaan 10, 1217 AP, Hilversum of via het e-mailadres: kibohsum@kpnmail.nl.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u richten aan voornoemd (email)adres.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de stichting bekend gemaakt, www.kinderboerderijhilversum.nl..
Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Maak je website met Websitemachine.nl