Welkom op Kinderboerderij De Hertenkamp Hilversum Geitjes knuffelen Herten Weide Pauwen

Geschiedenis

Het van oorsprong gemeentelijke hertenkamp bestaat sinds 1939, dankzij de families Waller-Cock en Duwaer, destijd bewoners aan de Ceintuurbaan. Weduwe Waller-Cock was in juli 1937 bereid om tegen een geringe vergoeding een stuk grond af te staan aan de gemeente met de garantie dat het uitzicht vanaf de Ceintuurbaan richting Laren gehandhaafd bleef.

Daartoe is via een servituut bedongen dat het terrein uitsluitend tot park of hertenkamp mocht worden ingericht. De hertenkamp werd aangelegd als werkverschaffingsproject. Naar aanleiding van een opmerking van het Rijk dat de geplande hertenkamp wel wat aan de kleine kant was, heeft de gemeente actief verdere gronden aangekocht, waarmee financiële steun van het rijk veilig werd gesteld. Ook de provincie was bereid een bijdrage te verstrekken, zodat de gemeente slechts globaal één derde van de aanleg- en arbeidskosten behoefde te dragen. Er is toen een eenvoudig hertenverblijf aangelegd, later vervangen door de stal naar een ontwerp van stadsarchitect W.M. Dudok. 

Halverwege de jaren ’80 werd het voortbestaan van de inmiddels tot kinderboerderij uitgegroeide voorziening door gemeentelijke bezuinigingen bedreigd. Via de “Vereniging Vrienden van de Kinderboerderij” werd op 13 juli 1984 een stichting opgericht die de explotatie van de kinderboerderij op zich heeft genomen, met als doel de continuïteit van de hertenkamp en kinderboerderij te waarborgen.

Overeenkomst met gemeente
Sinds 1 mei 1985 bestaat er een beheerovereenkomst tussen de gemeente Hilversum en de stichting waarin het dagelijkse onderhoud van terrein en opstallen, de verzorging van de dieren en het zorgdragen voor een evenwichtige samenstelling van de levende have zijn geregeld. Zo wordt in artikel 4.4 bepaald: De stichting heeft tevens het recht herten, behorende tot de Hertenkamp, te kopen of te verkopen, zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat op het terrein van de Hertenkamp, te allen tijde, minimaal 12 herten, welke eigendom van de gemeente blijven, aanwezig dienen te zijn.
(Van 'koop of verkoop' is overigens geen sprake: wel wordt de samenstelling van het hertenvolk regelmatig middels 'ruilen' op peil gehouden.)
Met betrekking tot het onderhoud neemt de gemeente het groot onderhoud voor haar rekening en de stichting het dagelijkse, kleinere onderhoud. Daarnaast steunt de gemeente de kinderboerderij jaarlijks met een forse bijdrage voor de exploitatie.

Steun van derden
Vanaf 1985 is de stichting in staat geweest om de exploitatie op een goede manier voort te zetten. Hierbij geholpen door hulp van derden die tijd en/of geld beschikbaar stelden om de boerderij te blijven onderhouden en verbeteren.
Na 1992 is de Stichting in staat gebleken om naast de dagelijkse bedrijfsvoering ook vernieuwingen of aanpassingen uit te voeren en de steeds ouder wordende, bestaande bouw waar nodig op te knappen. Voorbeelden van uitbreiding zijn de hooiberg, een voerhok, de veldschuur, de voliéres, het kantoor en ook de varkens- en paardenstal en kippenhok, en andere bijkomende zaken zoals een mestpat en vijver. Dit alles betaald uit bijdragen van fondsen, giften en diverse legaten.

Het feit dat er met regelmaat legaten/schenkingen worden toegekend, bevestigt het belang dat bewoners/bezoekers hechten aan het voortbestaan van de kinderboerderij. De meerwaarde van de kinderboerderij voor Hilversum is naast de gratis toegang, de hoge bezoekersaantallen, de verzorgende groenfunctie voor de omgeving, ook de educatieve functie en de zorgfunctie. Jaarlijks bezoeken ca.60 schoolklassen de kinderboerderij en ook is de kinderboerderij een prettige werkplek geworden voor medewerkers met een beperking. Het aantal dieren op de kinderboerderij is fors gestegen, evenals de diversiteit van de dieren.
Maar de herten vormen nog altijd een groot en ook belangrijk deel van de kinderboerderij! Kinderboerderij De Hertenkamp, dus...

Nóg meer geschiedenis vind je in dit artikel van onze buurtvereniging Trompenberg Oost.

Maak je website met Websitemachine.nl