Welkom op Kinderboerderij De Hertenkamp Hilversum Geitjes knuffelen Herten Weide Pauwen

Beleid Veiligheid, Huiselijk Geweld en (Kinder)Mishandeling


De kinderboerderij biedt vrijwilligerswerk aan, aan een ieder die graag met dieren (en mensen) omgaat.
Daar kan soms een probleem optreden, op het gebied van (veilige) omgang met elkaar. Wilt u een misstand melden, dan kunt u zich wenden tot de bestuursleden Marijke Koeman of Ellen van der Ros (marijkekoeman@gmail.com en ellenvdros@gmail.com). Uw melding zal in alle vertrouwelijkheid worden behandeld.

Dagbesteding
Stichting De Kinderboerderij (hierna: de stichting) biedt dagbesteding aan mensen met een beperking (hierna: zorgmedewerkers). Dit doet zij gedelegeerd voor organisaties als Sherpa en Philadelphia (hierna: de zorgorganisaties). 
Huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling binnen een gezin en/of organisatie zijn al jaren een speerpunt van justitie. Gemeentes in Nederland hebben dit speerpunt gedelegeerd aan organisaties die kwetsbare medewerkers onder hun hoede hebben of een dagbesteding aanbieden.

Hiervoor is het noodzakelijk beleid te formuleren omtrent de per 1 januari 2019 verplichte meldcode huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. Om het beleid uit te voeren moet een (functie van) aandachtsfuntionaris worden benoemd.

Beleid aandachtsfunctionaris
De stichting is een plat gelaagde organisatie, bestaande uit een (eind)verantwoordelijk bestuur en een team van beheerders.

Als kleine organisatie benoemt de stichting de aandachtsfunctionaris als volgt. De verantwoordelijkheid van de beheerders voor de zorgmedewerkers is beperkt tot het aantal uren dat zij in het kader van de dagbesteding werkzaam zijn bij de stichting. Zij worden tijdens hun dagbesteding begeleid door de beheerders van de stichting die allen de functie van directe aandachtsfunctionaris hebben.
De overige, indirecte taken van de aandachtsfunctionaris liggen bij de zorgorganisaties zelf.
Gelet op de samenstelling van de organisatie van de stichting en de gedelegeerde taken, kent de stichting geen aparte indirecte aandachtsfunctionaris of uitvoerend medewerker[1].
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de melding van strafrechtelijke misstanden. De beheerders zijn direct verantwoordelijk voor het deel van de dagbesteding van de zorgmedewerkers.
De zorginstanties zelf zijn verantwoordelijk voor hun deel van de begeleiding van de zorgmedewerkers bij de stichting.

Het organigram
van de aandachtsfunctionaris ziet er als volgt uit:

De melding van huiselijke geweld en (kinder)mishandeling is, in het algemeen, geregeld in landelijke wetten en protocollen en strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Daarmee is het een plicht voor elke burger en/of organisatie strafrechtelijke misstanden in dit kader bij justitie te melden, zo ook voor de stichting.

Mocht er binnen of buiten de stichting sprake zijn van (vermoedelijke) strafrechtelijke misstanden met betrekking tot (zorg)medewerkers in dit kader, dan wordt een dossier opgebouwd, conform de landelijke richtlijnen, met betrekking tot signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling.

[1] Zie: Reader LVAK Training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling/Huiselijk Geweld, hoofdstuk 2.

Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl